ประวัติวัดเกรียงไกรเหนือ
ประวัติหลวงพ่อองค์ดำ
ประวัติหลวงปู่กลิ้ง สนฺติภูโต
ติดต่อวัด

   
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
หลักสูตรและวิชาที่สอน
เปิดสอนในวันและเวลา
สถานที่ทำการสอน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการต่างๆ

จำหน่ายพันธุ์ปลาน้ำจืด
วัดปากน้ำแหลมสิงห์
อารามแห่งความดับทุกข์
 


05 โครงการบรรพชาอุปสมบทนาคหมู่ บำเพ็ญเนกขัมมบารมี บวชศีลจารินี ปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ประจำปีทุกปี
 

โครงการบรรพชาอุปสมบทนาคหมู่ บำเพ็ญเนกขัมมบารมี บวชศีลจารินี ปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๔๙

ระยะเวลาดำเนินงาน ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๙

สถานที่จัดกิจกรรม ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเกรียงไกรเหนือ ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๗๘ คน
ผู้รับผิดชอบ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเกรียงไกรเหนือ
ที่อยู่ วัดเกรียงไกรเหนือ เลขที่ ๑ หมู่ ๑๐ ตำบลเกรียงไกร อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

โทร. ๐๕๖ – ๓๕๔๒๑๓, ๐๘๖ – ๕๙๒๑๑๒๔. E-mail kowit1124@hotmail.com

 


ด้ประโยชน์คุ้มค่าต่อวัดอันเป็นสถานที่ศูนย์รวมจิตใจของชุมชน และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมก็ได้ประโยชน์คุ้มค่า ดังนี้


๑ คนในชุมชนและนอกชุมชนได้มีโอกาสร่วมปฏิบัติธรรมที่มีรูปแบบและเป้าหมายชัดเจนอันเป็นเหตุนำมาซึ่งการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
และสามารถหล่อหลอมให้เป็นสังคมสมานฉันท์ได้ในอนาคต
๒ คนในชุมชนและนอกชุมชนได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติด้วยการบำเพ็ญบุญเจริญจิตภาวนา ถวายราชสดุดีและพระพรชัยมงคลอันเป็น
การแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยชีวิตจิตใจ
๓ คนในชุมชนและนอกชุมชนได้มีโอกาสร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกต้นไม้ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช เป็นการสร้าง
ความร่มรื่นให้แก่สถานที่ภายในชุมชน
๔ คนในชุมชนและนอกชุมชนได้มีโอกาส เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยการฟังการสนทนาและการปฏิบัติร่วมกันเพื่อเป็น
การซึมทราบหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขแบบยั่งยืน
๕ คนในชุมชนและนอกชุมชนได้มีโอกาส ตรวจสุขภาพและสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของตนเองและครอบครัว
๖ คนในชุมชนและนอกชุมชนได้มีโอกาส เรียนรู้และมีความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้นและสามารถนำความรู้ความเข้าใจ
ที่ได้ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้จริง สังเกตได้ด้วยการสนทนาสอบถามผู้เข้าร่วมโครงการฯ ว่ามีความเข้าใจและมีความพึงพอใจกับการ
ได้ฟังการบรรยาย เรื่อง “อยู่ดี มีสุข ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” โดย คุณประทีป อินแสง จากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
สวนแสงประทีป เครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง จ. น่าน เป็นเวลา ๔ ชั่วโมงครึ่ง ติดต่อกันโดยไม่มีการหยุดพักช่วง
( เริ่มบรรยาย ๑๔.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. ของวันที่ ๘ ธ.ค. ๒๕๔๙)
๗ คนในชุมชนและนอกชุมชนได้มีโอกาส ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ประเพณีของชุมชนและประเพณีไทย ด้วยการจัดการแข่งขันเรือประเพณ
ีและร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก (ทรงเครื่อง) อันเป็นการจัดกิจกรรมเริ่มต้นและกิจกรรมส่งท้ายของโครงการ ฯ
(รายละเอียดดังตารางการปฏิบัติธรรม ฯ)

 

หน้าหลัก | หลวงปู่กลิ้ง สนฺติภูโต | หลวงพ่อองค์ดำ | วัดเกรียงไกรเหนือ | ติดต่อวัด | ข่าวคิดดี | ห้องภาพคิดดี | สมุดเยี่ยม | เสียงธรรมออนไลน์ | พุทธวิธีชนะความโกรธ | คิริมานนทสูตร | พุทธวิธีคลายโศก | พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน | พลังทิพย์ | ทำไมคนเราจึงต่างกัน | พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร | พระมหากัสสปะ | พระมหาโมคคัลลานะ | อันชนกชนนีนี้รักเจ้า เทียมเท่าชีวาก็ว่าได้ | สมเด็จพระนางพิมพาภิกษุณี | พระอานนท์พุทธอนุชา | พุทธชัยมงคลคาถา | พระคาถาชินบัญชร | บารมี 30 ทัศ | โพชฌงคปริตร | พระคาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ | พระคาถามงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ | พระคาถาเชิญชุมนุมเทวดา | มหาเมตตาครอบจักรวาล | ท่านพ่อสุ่น ธมฺมสุวณฺโณ | หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม | หลวงปู่พุทธอิสระ | ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดเกรียงไกรเหนือ ต.เกรียงไกร อ.เมือง จังหวัดนครสวรรค์ || www.kidsdee.org